๒๐๓๐๔๑๐๓; โรงต้นกำลังไฟฟ้า
(โรงต้นกำลังไฟฟ้า)

เนื้อหารายวิชา

    ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า โหลดโปรดักชั่น (Load Production) การทำงานของโรงจักร

ไฟฟ้า ข้อดีข้อเสียของโรงจักรไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จำนวนหน่วยกิต   2 (2-0-4)

กลุ่มเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ๒