20301112 งานเกียร์อัตโนมัติ
(งานเกียร์อัตโนมัติ )

ชื่อรายวิชา  งานเกียร์อัตโนมัติ         ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชา  ช่างยนต์                     รหัส   20301112 จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง   2 (1-3-4)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2554
อาจารย์ผู้สอน นายศราวุธ  จันไตรรัตน์   เบอร์ติดต่อ/E-mail  088-0386294/sarawood.9999@hotmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟือง Planetary gear train การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลว การทํางานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการเกียร์อัตโนมัติ